TEMİZ HAVA SOLUMAK ELİMİZDE

İlimizde; konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide  ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan  is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve denetleme ile ilgili işlemler 2872 Sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkarılan ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan  Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.06.2006 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Genelgesi  (2006/19) ile İlimizde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme yetkisi Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Polatlı Belediyesi’ne devredilmiştir.

    Özellikle kış aylarında kullanılan katı yakıtlardan kaynaklı emisyonların etkisiyle gerek İlimizin coğrafik konumu gerekse meteorolojik koşullara bağlı olarak İlimizde hava kirliliği zaman zaman limit değerleri aşmaktadır. Bu kirliliğin önlenmesi amacıyla da İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca ilave tedbirler alınmaktadır. 

    Bu çerçevede; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi” konulu 28.09.2010 tarih ve 16691 sayılı 2010/14 Genelgesinin uygulanmasına 2015-2016  kış sezonunda da devam edileceğinden, 04.10.2012 tarih ve 2012/50 sayılı Ankara Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararların uygulanmasına 2015-2016   kış sezonunda da devam edilecek olup, ayrıca İlimizde Yaşanan Hava kirliğinin azaltılması ve Hava kalitesinin iyileştirilmesi için Bakanlığımız talimatıyla Ankara İli Temiz Hava Eylem Planı hazırlanmış 26.03.2015 tarihinde Mahalli Çevre Kurulu toplantısında görüşülerek yürürlüğe giren ve Müdürlüğümüz web adresinde yayınlanmakta olan plan kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir.

    Diğer taraftan; İlimizde Hava Kalitesinin Korunması kapsamında ısınma amaçlı kullanılan yakma sistemlerine yönelik uyulması gereken uygulamalar aşağıda çıkarılmış olup, denetim ekiplerince yapılacak denetimlerde aşağıda belirtilen hususlara aykırılıkların tespiti halinde ilgililer hakkında yetki devri yapılan belediyeler tarafından yasal işlem uygulanacaktır.

 

  

                                                       GENEL KURALLAR

            İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince tüm katı yakıt satıcılarına belirlenen şartları sağlamaları halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ” verilmektedir. “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ” olmayan satıcıların yakıt satışı yapması yasaktır.

  •          2015-2016 ısınma döneminde ısınma amaçlı olarak kullanılacak doğalgaz, katı ve sıvı yakıtların dışında Petrol koku, kullanılmış mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve  tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere ev  eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.
  •              Kömür pazarlamacıları, yalnızca Ankara Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların torba kömürlerini pazarlayacaktır. İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurulmayacaktır. İşyeri veya depodan veya tüketiciye sattığı kömürlerden numune alınması işlemlerinde denetim elemanlarına gerekli imkanı sağlayacaktır. Yapılacak denetimlerde yukarıdaki hususlara uymayanlar, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürleri satan pazarlamacılara, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacaktır.
  •          Site yöneticileri ve hane sahipleri Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve Ankara Valiliği tarafından izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarına katılarak Ateşçi Belgesi almak zorundadır.
  •          Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, soba ve bacaların temizliğinin yapılmasından sorumludur.
  •          Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun belirlenen yerler harici alanlara dökülmesi yasaktır.
  •          Yapılacak denetimlerde yukarıdaki hususlara uymayanlar, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan yakıt kullananlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun idari para cezası uygulanacaktır.

 

        Yukarıda belirtilen hususlar konusunda bütün vatandaşlarımızdan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Sivil Toplum Örgütlerinden daha duyarlı davranmalarını ve görülen olumsuzlukların ilgili Makamlara bildirilmesi beklentisi içerisindeyiz       

Ayrıca; İlimize kurulmuş olan hava kirliliği ölçüm istasyonlarından alınan hava kalitesi verilerine internet ortamında her an ulaşmak mümkün olup, www.havaizleme.gov.tradresinden  bu veriler takip edilebilir.

     

Uygunsuz yakma sistemi, uygunsuz yakma tekniği, uygunsuz yakıt kullanılması, enversiyon ve meteorolojik faktörlerin etkisiyle ilimizde lokalde olsa hava kirliliği yaşanmaktadır. Temiz bir hava solumak için yukarıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

 

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE HALKIMIZA SAYGI İLE DUYURULUR

                  ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

SOBA YAKMA TEKNİĞİ

1- Sobanızı önerildiği şekilde uygun yere kurunuz 

2- Mutlaka üstten tutuşturunuz 

3- Asla yanmakta olan kömürün üzerine ilave kömür dökmeyiniz. 

4- Üst bölümde tam yanma gerçekleşip kömür kor haline gelmeden alt ve üst hava alma kapaklarını kapatmayınız. Çünkü... 

--İdeal yanma sağlamak ve bacanın kurum tutmasını önlemek için sobayı, baca deliğine en yakın yere en az boru ve dirsek kullanarak kurunuz. 

--Isıdan daha iyi yararlanmak için, duvar ile soba arasında yaklaşık 50cm mesafe bulunmalıdır.  Sobanın arkasına koyacağınız, parlak ve ısıya dayanıklı yansıtıcı bir levha odanızın daha iyi ısınmasını sağlar. 

--Linyit kömürü kolay tutuşur. Birkaç tahta parçası ve çıra ile tutuşturulabilir. Soma linyit kömürünün içinde %30-35 oranında uçucu madde bulunmaktadır. Üstten yakma ile yanabilir özellikteki bu gazların alev içinden geçerken yakılması ve hava ile çevreye atılan zararlı gazların en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır. 

--Yanan sobaya üstten kömür ilave edilirse; alttaki ateşin etkisi ile ilave edilen kömür bünyesindeki yanabilir gazlar yanmadan baca ile çevreye verilir. 

--Üst bölümde tam yanma gerçekleşmeden alt ve üst hava alma kapakları kapatılırsa, kömürün tutuşma süresi uzayacağından, yanmadan çıkan gaz miktarı artacaktır. Sonuç olarak... Önerilere uyulmadığı takdirde; hava kirliliği hepimizi rahatsız edeceği ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi çok daha üzücü olaylarla sebebiyet verilebileceği unutulmamalıdır. Uygunsuz bir yakma sizi daha az ısıtıp, daha çok ısınma masrafı yapmak zorunda bırakacaktır.

 

KAZAN YAKMA TEKNİĞİ

1- Kalorifer kazanında kömürü yastıklama yöntemi ile yakınız. 

2- Kömür tutuşturma işlemi tamamlandıktan sonra, günlük yakış sırasında ateş kapağı ve küllük kapağını açmayınız. Kapaklar üzerindeki hava klapeleri vasıtasıyla hava girişini ayarlayarak istenilen yanmayı sağlayınız. 

3- Baca damperlerini yakışa göre ayarlayınız. 

4- Kazan su sıcaklığını, dış ortam sıcaklığına göre ayarlayarak yakışı sağlayınız 

5- Geceleri kazan uyutma sistemini uygulayınız. Bu sayede ilk tutuşturma masrafınız olmayacaktır. 

6- Kazanın eksik suyunu sezon başında tamamlayınız. Kazan su sıcaklığı 30 c den yüksek olduğu zaman kazana su ilavesi kesinlikle yapmayınız 

7- Isınma sezonu başlamadan önce kalorifer sisteminizin bakımını mutlaka yaptırınız 

8- Yılda en az bir kez baca temizliği yaptırınız 

9- Haftada en az iki kez alev-duman borularını temizleyiniz 

10- Mutlaka ehliyetli ateşçi çalıştırınız.

                         Web Tasarım : Mamak Kaymakamlığı @ İSAY2 Projesi